IPA

Hieronder volgen de statuten van T.W.I.S.T. geschreven in IPA (International Phonetic Alphabet). De transcripties zijn gedaan door de IPACie, bestaande uit Tolga Güneri, Cid Swanenvleugel, Danilo Bliek, Gerard Spaans, Redmer Kronemeijer en Lorenzo Oechies. De verdeling van de artikelen is als volgt:

 • Tolga Güneri: artikel 4 en 5
 • Cid Swanenvleugel: artikel 9, 10 en 12
 • Danilo Bliek: artikel 11, 13, 14 en 15
 • Gerard Spaans: artikel 16, 17 en 18
 • Redmer Kronemeijer: artikel 19, 20 en 21
 • Lorenzo Oechies: artikel 1, 2, 3, 6, 7, 8 en het volledig huishoudelijk reglement

 

[statytə dɛɹ stydivəɾeinəχɪŋ taɫʋeitəsχɑp tʋɪst lɛidə

ɑɹtikɔɫ ein. naːm ɛn zeitɔɫ

 1. də vəɾeinəχɪŋ dɾaːχt də naːm tʋɪst, ɦiːɹna tə numə də vəɾeinɪχɪŋ. də vəɾeinɪχɪŋ ɪs ɔpχəɾɪχt vɔːɹ ɔnbəpaːɫdə tɛit.
 2. zɛi ɪs χəvɛstəχt ɪn də χəmeintə lɛidə.

ɑɹtikɔɫ tʋei. duɫstɛlɪŋ

 1. də vəɾeinəχɪŋ ɦeift tɛn duːɫ:
  1. də bəvɔɹdəɾɪŋ vɑn də (soʊʃaːlə) kɔntɑktə tʏsə pɛɹsoʊnə vɑn də ɔplɛidɪŋə taːɫʋeitəsχɑp, bəstaːndə œʏt də speiʃalizaːtsis taːɫ ɛn kɔχnitsi, taːɫ ɛn kɔmynikaːtsi, taːɫbəsχɾɛivɪŋ ɛn vɛɹχəlɛikəndə ɪndoʊʔøːɾoʊpeisə taːɫʋeitəsχɑp, ɔf ɔplɛidɪŋə di ɦiːɹvɑn də vɔːɾtzɛtɪŋ vɔɹmə, aːn də fɑkʏɫtɛit dɛɹ χeistəsʋeitəsχɑpə vɑn də ynivɛɹzitɛit lɛidə, tʏsə stydɛntə ɔndəɹlɪŋ, bɪnə ɛn tʏsə də bɛidə ɔplɛidɪŋə;
  2. ɦət ɔndəɹstøʏnə vɑn leidə bɛi stydiʔɑktivitɛitə.
 2. zɛi tɾɑχt ɦaːɹ duːɫ tə bəɾɛikə dɔːɹ ɦət ɔɹχanizeːɾə vɑn jaːɹləksə ɑktivitɛitə: tə ʋeitə ən eːɹstəjaːɹsʋikɛnt ɛn ən diɛs natalɪs, dei daːtoʊ neiχə ɑpɾɪɫ. daːɹnaːst ɔɹχanizeːɹt zɛi ɑndəɾə ɑktivitɛitə di tɔt ɦət duːl bəvɔɹdəɹlək kʏnə zɛin.

ɑɹtikɔɫ dɾi. lɪtmaːtsχɑp

 1. də vəɾeinəχɪŋ kɛnt œʏtslœʏtənt nɑtyːɾləkə pɛɹsoʊnə ɑɫs leidə.
 2. ɑɫs lɪt kʏnə ʋɔɹdə vɔːɹχədɾaːχə, vɑn dəχeinə di ɪnχəsχɾeivə zɛin ɑɫs vɔɫtɛit ɔf deːɫtɛitstydɛnt aːn də fɑkʏltɛit dɛɹ lɛtəɾə vɑn də ynivɛɹzitɛit lɛidə bɛi tɛnmɪnstə ein vɑn də ɔplɛidɪŋə χənumt ɔndəɹ ɑɹtikɔɫ tʋei pʏnt ein pʏnt aː, ɔf vɑn dəχeinə di vɑkə vɔɫχə di aːnχəboʊdə ʋɔɹdə dɔːɹ boʊvəχənumdə ɔplɛidɪŋə, naːdɑt sχɾɪftələk daːɹtu ən vəɹzuk ɪs ɪnχədint bɛi ɦət bəstyːɹ, dɑt vəɹvɔɫχəns oʊvəɹ də tulaːtɪŋ ən bəslœʏt neimt. bɛi nitulaːtɪŋ dɔːɹ ɦət bəstyːɹ kɑn də ɑɫχəmeinə leidəvəɹχaːdəɾɪŋ ɑɫsnɔχ tɔt tulaːtɪŋ bəslœʏtə.
 3. də sɛkɾətaːɾɪs vɑn də vəɾeinəχɪŋ ɦɑʊt nɑʊχəzɛt ən leidəɾəχɪstəɹ bɛi.
 4. ɦət lɪtmaːtsχɑp ɪs pɛɹsoʊnlək ɛn mɪtsdin nit oʊvəɹdɾaːχbaːɹ nɔχ vɑtbaːɹ ɔm dɔːɹ ɛɹfʔɔpvɔɫχɪŋ tə ʋɔɹdə vɛɹkɾeiχə. ɦət lɪtmaːtsχɑp ʋɔɹt ɪn pɾɪnsipə tuχəkɛnt vɔːɹ də dyːɹ vɑn ɦət ɑkɑdeimis jaːɹ, dɑt ʋɪɫ zɛχə vɑn ein sɛptɛmbəɹ tɔt ɛn mɛt einədɛɹtəχ ɑʊχʏstʏs vɑn ɦət vɔɫχəndə kɑlɛndəɹjaːɹ.

ɑɹtikəɫ viːɹ. vɾində

 1. vɾində vɑn də vəɾeinɪχɪŋ zɛin zɛi di χəʔɪntəɾəseːɹt zɛin ɪn də taːɫʋeɪtəsχɑp ɪn də ɾœʏmə zɪn ɛn di meidə χəʔɪntəɾəseːɹt zɛin ɪn ʋɑt də vəɾeinɪχɪŋ aːnbit. zɛi ʋəɹklaːɾen zɪχ bəɾɛid də χəʔɪntəɾəseːɹt finɑnʃeːɫ tə stønə mɛt ən doːɹ də ɑɫχəmeɪnə leɪdəvəɹχadəɾɪŋ vɑst tə stɛɫə minimʏmbɛidɾaχə. vɾində vɑn də vəɾeinɪχɪŋ. zoʊʋɛɫ nɑtyɹləkə pəɹsoʊnə ɑɫs ɾɛχtspəɾsoʊnə kʏnə vɾint zɛin.
 2. vɾində vɑn də vəɾeinɪχɪŋ ɦɛbə ɑndəɾə ɾɛχtə ɛn vəɹplɪχtɪŋə dɑn lɛidə vɑn də vəɾeinɪχɪŋ. də minimʏmbɛidɾaχə voːɾ vɾində ʋɔɹt vɑstχəstɛɫt ɔp də ɑɫχəmeɪnə leɪdəvəɹχadəɾɪŋ en vɑstχəlɛχt ɪn ɦɛt ɦœʏsɦaʊdələk ɾeiχələmɛnt. deizə bɛidɾaχə zɑɫ anzinlək mɪndəɹ zɛin dɑn də bɛidɾaχə voːɹ ɾeiχyliːɾə leidə vɑn də vəɾeinɪχɪŋ. vɾində vɑn də vəɾeinɪχɪŋ ɦɛbə kɔstəloʊs ɾɛχt ɔp ɦɛt leidəblɑt ɛn blɛive deiɫ œʏtmaːkə vɑn də kɔɾəspɔndɛnsilɛist vɑn də vəɾeinɪχɪŋ. də vəɾeinɪχɪŋ staːt ɪn haːɹ ɾɛχt ɔm vɑn vɾində ən ɦoʊχəɾə vəɹχudɪŋ tə vɾaχə dɑn vɑstχəstɛɫt voːɹ ɦaːɹ leidə voːɹ vɛɹdəɾə dinstə vəɹsχɑft doːɹ də vəɾeinɪχɪŋ, zoɑɫs tuχɑŋ tɔt ɑktivitɛitə ɛn koʊpʋaːɹ.
 3. də seikɾətaːɾɪs vɑn də vəɾeinɪχɪŋ ɦaʊt naʊχəzet ən leideɾəχɪstəɹ bɛi.

ɑɹtikəɫ vɛif. sχɔɹsɪŋ

  ɦɛt bəstyɹ ɪs bəvuχt ɔm ən lɪt tə sχɔɹsə voːɹ ən peɾioʊdə vɑn ɦoʊχstəns ən ɦɑlf jaːɹ, ɪŋχəvɑɫ ɦɛt lɪt bɛi ɦɛɹɦaːlɪŋ ɪn stɾɛit ɦɑndəɫt mɛt zɛin lɪtmaːtsχɑpsvəɹplɪχtɪŋə ɔf doːɹ ɦɑndəlɪŋə ɔf χədɾaːχɪŋə ɦɛt bəlɑŋ vɑn də vəɾeinɪχɪŋ ɪn ɛɹnstəχə maːtə ɦeift χəsχaːt. χədyːɾəndə də peɾioʊdə dɑt ən lɪt ɪs χəsχɔɹst, kʏnə də aːn lɪtmaːtsχɑp vəɹbɔndə ɾɛχtə nit ʋɔɹdə œʏtχəʔufənt.

ɑɹtikɔɫ zɛs. ɛində lɪtmaːtsχɑp

 1. ɦət litmaːtsχɑp ɛindəχt:
  1. dɔːɹ ɦət oʊvəɹlɛidə vɑn ən lɪt
  2. dɔːɹ ɔpzɛχɪŋ dɔːɹ ɦət lɪt
  3. dɔːɹ ɔpzɛχɪŋ naːməs də vəɾeinəχɪŋ
  4. dɔːɹ ɔntzɛχɪŋ
 2. ɔpzɛχɪŋ dɔːɹ lɪt
  1. ɔpzɛχɪŋ vɑn ɦət lɪtmaːtsχap dɔːɹ ɦət lɪt χəsχit dɔːɹ sχɾɪftələkə kɛnɪsχeivɪŋ, ʋɛɫkə vɔːɹ də eːɹstə ɑʊχʏstʏs ɪn ɦət bəzɪt vɑn də sɛkɾətaːɾɪs mut zɛin. deizə ɪs vəɹplɪχt də ɔntvɑŋst bɪnə vɛif ʋɛɹkdaːχə sχɾɪftələk tə bəvɛstəχə. ɦət lɪtmaːtsχɑp loʊpt dɔːɹ tɔt ɦət ɛint vɑn ɦət vəɾeinəχɪŋsjaːɹ. ɑlə leidə di zɪχ vɔːɹ ein ɑʊχʏstʏs œʏt ɦɛbə laːtə sχɾɛivə, ʋɔɹdə pɛɹ ein sɛptɛmbəɹ œʏtχəsχɾeivə. ɑlə ɑndəɾe leidə zɛin oʊk ɦət vɔɫχəndə vəɾeinəχɪŋsjaːɹ lɪt, tɛnzɛi ɦət bəstyːɹ ɑndəɹs bəslœʏt ɔf vɑn ɦət lɪt ɾeidələkəɹʋɛis nit χəvɛɹχt kɑn ʋɔɹdə ɦət lɪtmaːtsχɑp tə laːtə vɔːɹt̚dyːɾə.
  2. ən lɪt kɑn zɛin lɪtmaːtsχɑp mɛt ɔnmɪdələk ɪnχɑŋ ɔpzɛχə bɪnə ən maːnt, naːdɑt ɦɛm ən bəslœʏt tɔt ɔmzɛtɪŋ vɑn də vəɾeinəχɪŋ ɪn ən ɑndəɾə ɾɛχtsvɔɹm ɔf tɔt fyzi ɪs meiχədeːɫt.
 3. ɔpzɛχɪŋ vɑn ɦət lɪtmaːtsχɑp naːməs də vəɾeinəχɪŋ kɑn χəsχidə dɔːɹ ɦət bəstyːɹ, mɛt ɪn ɑχtneimɪŋ vɑn ən ɔpzɛχtɛɹmɛin vɑn təmɪnstə dɾi ʋeikə, ʋɑneːɹ ɦet lɪt, naː daːɹtu bɛi ɦɛɹɦaːlɪŋ sχɾɪftələk tə zɛin aːnχəmaːnt, ɔp də eːɹstə deisɛmbəɹ nit tɛn vɔlə aːn zɛin χɛɫdələkə vəɹplɪχtɪŋə jeiχəs də vəɾeinəχɪŋ, kaːzu kʋoʊ aːn dɖ vɛɹʔɛistə ʋɛɫkə tə einəχəɹ tɛit dɔːɹ də statytə vɔːɹ ɦət lɪtmaːtsχɑp χəstɛɫt mɔχtə ʋɔɹdə, ɦeift vɔɫdaːn. ɔpzɛχɪŋ dɔːɹ ɦət bəstyːɹ kɑn ɔnmɪdələkə bəʔɛindəχɪŋ vɑn ɦət lɪtmaːtsχɑp tɔt χəvɔɫχ ɦɛbə, ʋɑneːɹ ɾeidələkəɹʋɛis vɑn də vəɾeinəχɪŋ nit χəvɛɹχt kɑn ʋɔɹdə ɦət lɪtmaːtsχɑp tə laːtə vɔːɹt̚dyːɾə. ɔpzɛχɪŋ χəsχit steits sχɾiftələk mɛt ɔpχaːf vɑn ɾeidə.
 4. ɔntzɛtɪŋ œʏt ɦət lɪtmaːtsχɑp kɑn ɑlein ʋoɹdə œʏtχəspɾoʊkə ʋɑneːɹ ən lɪt ɪn stɾɛit mɛit də statytə, ɾeiχləmɛntə ɔf bəslœʏtə vɑn də vəɾeinəχɪŋ ɦɑndɔɫt ɔf ɦeift χəɦandɔɫt ɔf ʋɑneːɹ ɦət bətɾɛfəndə lɪt də vəɾeinəχɪŋ ɔp ɔnɾeidələkə ʋɛizə bənaːdeːɫt ɔf ɦeift bənaːdeːɫt. də ɔntzɛtɪŋ χəsχit dɔːɹ ɦət bəstyːɹ, dɑt ɦət bətɾɔkə lɪt ɔnvəɹʋɛiɫt vɑn ɦət bəslœʏt, mɛt ɔpχaːvə vɑn ɾeidə(nə), ɪn kɛnɪs stɛɫt. də bətɾɔkənə ɪs bəvuχt ɔm bɪnə ən maːnt naː ɔntvɑŋst vɑn də kɛnɪsχeivɪŋ ɪn bəɾup tə χaːn bɛi de ɑɫχemeinə leidəvəɹχaːdəɾɪŋ. χədyːɾəndə də bəɾupstɛɹmɛin ɛn ɦɑŋəndə ɦət bəɾup ɪs ɦət lɪt χəsχɔɹst. ɦət bəslœʏt vɑn də ɑɫχemeinə leidəvəɹχaːdəɾɪŋ tɔt ɔntzɛtɪŋ zɑɫ mutə ʋɔɹdə χenoʊmə mɛt ən meːɹdəɹɦɛit vɑn təmɪnstə tʋei/dɛɹdə vɑn ɦət aːntɑɫ χɛɫdəχ œʏtχəbɾɑχtə stɛmə.
 5. ʋɑneːɹ ɦət lɪtmaːtsχɑp ɪn də loʊp vɑn ən vəɾeinəχɪŋsjaːɹ, ɔnχəʔɑχt də ɾeidə ɔf ɔːɹzaːk, ɛindəχt, blɛift dɛzɑɫnitəmɪn də bɛidɾaːχə vɑn ɦət loʊpəndə vəɾeinəχɪŋsjaːɹ vɔːɹ ɦət χəɦeːɫ dɔːɹ ɦət lɪt vəɹsχʏɫdəχt, tɛnzɛi ɦət bəstyːɹ ɑndəɹs bəslœʏt.
 6. ən lɪt kɑn zɪχ dɔːɹ ɔpzɛχɪŋ vɑn zɛin lɪtmaːtsχɑp nit ɔntɾɛkə aːn ən bəslœʏt kɾɑχtəs ɦɛtʋɛɫk də vəɹplɪχtɪŋə vɑn χɛɫdələkə aːɹt vɑn də leidə ʋɔɹdə vəɹzʋaːɹt, ɔnvəɹmɪndəɹt də moʊχələkɦɛit tɔt ɔpzɛχɪŋ vɔɫχəs lɪt tʋei vɑn dɪt ɑɹtikɔɫ.

ɑɹtikɔɫ zeivə. jaːɹləksə bɛidɾaːχə

 1. də leide vɑn də vəɾeinəχɪŋ zɛin χəɦɑʊdə tɔt ɦət bətaːlə vɑn ən jaːɹləksə bɛidɾaːχə, di dɔːɹ də ɑɫχəmeinə leidəvəɹχaːdəɾɪŋ zɑɫ ʋɔɹdə vɑstχəstɛɫt.
 2. ɦət bəstyːɹ ɪs bəvuχt tɔt χədeːɫtələkə ɔf χəɦeilə ɔntɦɛfɪŋ vɑn də vəɹplɪχtɪŋ tɔt ɦət bətaːlə vɑn ən bɛidɾaːχə tə vəɹleinə.

ɑɹtikɔɫ ɑχt. ɛində vɑn də ɾɛχtə ɛn vəɹplɪχtɪŋə vɑn də vɾində

 1. də ɾɛχtə ɛn plɪχtə vɑn ən vɾint dɛɹ vəɾeinəχɪŋ kʏnə tə ɑlə tɛidə ʋeidəɹzɛits dɔːɹ ɔpzɛχɪŋ ʋɔɹdə bəʔɛindəχt, bəɦɑʊdəs dɑt də jaːɹləksə bɛidɾaːχə oʊvəɹ ɦət loʊpəndə vəɾeinəχɪŋsjaːɹ vɔːɹ ɦət χəɦeːɫ blɛift vəɹsχʏɫdəχt.
 2. ɔpzɛχɪŋ naːməs də vəɾeinəχɪŋ χəsχit dɔːɹ ɦət bəstyːɹ.

ɑʁtikəɫ neiɣə. bəstуːʁ

 1. ət bəstуːʁ ʔɪs bəlɑst mɛt ət bəstуːʁe vɑn də vəʁeinɪɣɪŋ, mɛt ʔɪnʔɑxtneimɪŋ vɑn ət bəpaːɫdə ʔɪn ʔɑʁtikəɫ neiɣə.
 2. ət bəstуːʁ bəstaːt ʔœyt təmɪnstə dʁi pəʁsoʊnə. ʔɪndin ət ʔaːntɑɫ bəstуːʁsleidə ʔɪs ɣədaːɫt bəneidə ət ɣəstɛɫdə minimʏm, blɛift ət bəstуːʁ tɔx bəvuxt zoʊlɑŋ təmɪnstə tʋei bəstуːʁsleidə ʔɪn fʏŋksi zɛin. ət bəstуːʁ ʔɪs vəʁplɪxt tə bəvɔʁdəʁə dɑt ət bəstуːʁ zoʊ spudɪx moʊɣəlɪk ʋeːʁ oʊvəʁeinkɔmstɪx deizə statytə ɪs saːməɣəstɛɫt.
 3. də bəstуːʁsleidə ʋɔʁdə ʔɔp voːʁstɛɫ vɑn ət bəstуːʁ ʔɔf ʔɔp voːʁstɛɫ vɑn təmɪnstə vɛif leidə doːʁ də ɑɫɣəmeinə leidəvəʁɣaːdəʀɪŋ ʔœyt də leidə dɑn ʋɛɫ vʁində dɛʁ vəʁeinɪɣɪŋ voːʁɣədʁaːɣə.
 4. ət voːʁɣədʁaːɣə bəstyːʁ dʁaːxt ʔœyt zən mɪdə ən voːʁzɪtəʁ, ən sɪkʁətaːʁɪs ʔɛn ən pɛnɪŋmeistəʁ voːʁ. də dʁi laːtstxənumdə ʋɔʁdə ɑɫs zoʊdaːnɪx doːʁ də ʔɑɫɣəmeinə leidəvəʁɣaːdəʁɪŋ bənumt. ət ʔaɱvaːʁdə vɑn ən bəstyːʁsfʏŋksi lɛit dei fɑktoʊ tɔt lɪtmaːtsxɑp vɑn də vəʁeinɪɣɪŋ tɛidəs ət bəkleidə vɑn də dɛsbətʁɛfəndə fʏŋksi.
 5. də ʔɑɫɣəmeinə leidəvəʁɣaːdəʁɪŋ kɑn ən bəstyːʁslɪt sxɔʁsə ʔɔf ʔontslaːn. voːʁ ən bəslœyt daːʁtu ʔɪs ən meːʁdəʁɛit vəʁɛist vɑn təmɪnstə tʋeidɛʁdə dɛʁ ɣɛɫdɪx ʔœytxəbʁɑxtə stɛmə.
 6. də bəstyːʁleidə zɛin bəvuxt ʔontslɑx tə neimə, mɪts dɪt sxʁɪftəlɪk ɣəsxit mɛt ən ɔpsɛxtəʁmɛin vɑn təmɪnstə dʁi maːndə. ɪn ʔœytsondəʁlɪkə ɣəvɑlə ɪs ət bəstyːʁ bəvuxt deizə ɔpsɛxtəʁmɛin tə vəʁkɔʁtə naːʁ ʔɛiɣə ʔɪnzɪxt.
 7. jaːʁlɪks tʁeit ət zɪtəndə bəstyːʁ ʔɑf ɛn ʋɔʁt də nɔʁmaːlə vɘʁkizɪŋspʁoʊsədyːʁə ɣəvɔlɪxt.
 8. tɔt ət slœytə vɑn ʔoʊvəʁeinkɔmstə tɔt ət vəʁkʁɛiɣə, vəʁvʁeimdə ʔɔf bəzʋaːʁə vɑn ʁəɣɪstəʁɣudəʁə, voːʁ ʔoʊvəʁeinkɔmstə ʋaːʁbɛi də vəʁeinɪɣɪŋ zɪx ʔɑɫs bɔʁɪx ʔɔf ɦoʊvdəlɪk meidəsxʏɫdənaːʁ vəʁbɪnt, zɪx voːʁ ən dɛʁdə stɛʁɪk maːkt ʔɔf zɪx tɔt zeikəʁɛitstɛlɪŋ voːɾ də sxʏɫt vɑn ən dɛʁdə vəʁbɪnt, ʔɪs ət bəstyːʁ slɛxts bəvuxt naː ɣutkøːʁɪŋ vɑn də ɑɫɣəmeinə leidəvəʁgaːdəʁɪŋ. ət ʔondbʁeikə vɑn deizə ɣutkøːʁɪŋ kɑn slɛxts doːʁ də vəʁeinɪɣɪŋ ʋɔʁdə ɪŋɣəʁupə.
 9. ət bəstyːʁ ɦeift də ɣutkøːʁɪŋ vɑn də ʔɑɫɣəmeinə leidəvəʁɣaːdəʁɪŋ noʊdɪɣ voːʁ ət ʔaːŋgaːn vɑn ɣɛɫtleinɪŋə ʔɛn ət ɦyːʁə ɔf vəʁyːʁə vɑn ʁəɣɪstəʁɣudəʁə. ət ʔondbʁeikə vɑn deizə ɣutkøːʁɪŋ kɑn nɔx doːʁ də vəʁeinɪɣɪŋ nɔx doːʁ də ʋeidəʁpɑʁtɛi ʋɔʁdə ʔɪŋɣəʁupə.

ɑʁtikəɫ tin. Vəʁteiɣəʋoːʁdɪɣɪŋ

 1. ət bəstyːʁ ɑɫsmeidə də voːʁzɪtəʁ ʔɛn də sɪkʁətaːʁɪs təzaːmə zɛin bəvuxt də vəʁeinɪɣɪŋ tə vəʁteiɣəʋoːʁdɪɣə. zɛi kʏnə zɪx daːɾbɛi doːʁ ən sxʁɪftəlɪk ɣəvɔɫmɑxtɪɣdə laːtə vəʁteiɣəʋoːʁdɪɣə.
 2. aːn də pɛnɪŋmeistəʁ mut doːʁ ət bəstyːʀ ɑɫɣəɦeilə voɫmɑxt ʋoʁdə ɣəɣeivə voːʁ zoʊvɛʁ ət də ʔœytʔufənɪŋ vɑn dins taːk bətʁɛft.
 3. ɦɛt ʔɪn də voːʁɪɣə leidə vɑn dɪt ɑʁtikəɫ bəpaːɫdə dut ɣein ʔɑvbʁøːk ʔaːn ət bəpaːɫdə ʔɪn də leidə ʔɑxt ʔɛn neiɣə vɑn ət voːʁɪɣə ɑʁtikəɫ.

ɑtikəɫ ɛɫf. bukjaːɾ

  ɦɛt bukjaːɾ kaːzu kʷoʊ vəɾeɪnəχɪŋsjaːɾ vɑɫt saːmə mɛt ət ynivɛɹsitɛːɹ kʏɾsʏsjaːɾ.

ɑʁtikəɫ tʋaːləf. jaːʁvəʁɣaːdəʁɪŋ, kɑskɔmɪsi ʔɛn dɛʁɣəlɪkə

 1. bɪnə vɛif maːndə naː ɑfloʊp vɑn ət bukjaːʁ ʋɔʁt ən ʔɑɫɣəmeinə vəʁɣaːdəʁɪŋ (jaːʁvəʁɣaːdəʁɪŋ) ɣəɦaʊdə. ət bəstyːʁ bʁɛŋt ɪn deizə vəʁɣaːdəʁɪŋ zən jaːʁvəʁslɑx ʔœyt ʔɛn dut, ʔondəʁ ʔoʊvəʁlɛɣɪŋ vɑn təmɪnstə ən balɑns ʔɛn ən finɑnʃeːɫ vəʁslɑx ʋaːʁœyt də ʔontfɑŋstə ʔɛn ʔœytxaːvə blɛikə, ʁeikənɪŋ ʔɛn vəʁɑntʋoːʁdɪŋ vɑn zɛin ɪn ət ʔɑfxəloʊpə bukjaːʁ ɣəvuːʁt bəstyːʁ.
 2. də ʔɑɫɣəmeinə leidəvəʁɣaːdəʁɪŋ bənumt jaːʁlɪks, dɔx ʔœytəʁlɪk dɛʁtɪx daːɣə voːʁ də jaːʁvəʁgaːdəʁɪŋ, ən kɔmɪsi vɑn təmɪnstə tʋei leidə ʔɛn/ʔɔf vʁində, di ɣein deːɫ moʊɣə ʔœytmaːkə vɑn ət bəstyːʁ, voːʁ ʔondəʁzuk vɑn də ʁeikənɪŋ ʔɛn vəʁɑntʋoːʁdɪŋ ʔoʊvəʁ ət loʊpəndə kaːzu kʋoʊ laːtst vəʁstʁeikə bukjaːʁ. də kɔmɪsi bʁɛŋt tɛʁ jaːʁvəʁɣaːdəʁɪŋ vəʁslɑx ʔœyt vɑn ɦaːʁ bəvɪndɪŋə.
 3. ət bəstyːʁ ʔɪs vəʁplɪxt ʔaːn deizə kɔmɪsi ʔɑlə doːʁ ɦaːʁ ɣəʋɛnstə ɪnlɪxtɪŋə tə vəʁsxɑfə, ɦaːʁ dɛsxəʋɛnst də kɑs ʔɛn də ʋaːʁdə dɛʁ vəʁeinɪɣɪŋ tə toʊnə ʔɛn ʔɪnzaːɣə vɑn də bukə ʔɛn bəsxɛidə dɛʁ vəʁeinɪɣɪŋ tə ɣeivə.
 4. ɣutkøːʁɪŋ doːʁ də ʔɑɫɣəmeinə leidəvəʁɣaːdəʁɪŋ vɑn də ʁeikənɪŋ ʔɛn vəʁɑntʋoːʁdɪŋ stʁɛkt ət bəstyːʁ tɔt deːʃɑʁʒeː bəɦɑɫvə voːʁ ʋɑt nit ʔœyt də bukə spʁeikt.
 5. ɪndin də ɣutkøʁɪŋ vɑn də ʁeikənɪŋ ʔɛn vəʁɑntʋoːʁdɪŋ ʋɔʁt ɣəʋɛiɣəʁt, bənumt də ʔɑɫɣəmeinə leidəvəʁɣaːdəʁɪŋ ən ɑndəʁə kɔmɪsi bəstaːndə ʔœyt təmɪnstə dʁi leidə ʔɛn/ʔɔf vʁində, ʋɛlɪkə ən niw ʔondəʁzuk dut naːʁ də ʁeikənɪŋ ʔɛn vəʁɑntvoːʁdɪŋ. deizə kɔmɪsi ɦeift dəzɛləvdə bəvuxtɦeidə ʔɑɫs də ʔeːʁdəʁ bənumdə kɔmɪsi. bɪnə ən maːnt naː də bənumɪŋ bʁɛŋt zɛi aːn də ʔɑɫɣəmeinə leidəvəʁɣaːdəʁɪŋ vəʁslɑx ʔœyt vɑn ɦaːʁ bəvɪndɪŋə. ʋɔʁt ʔoʊk dɑn də ɣutkøːʁɪŋ ɣəʋɛiɣəʁt, dɑn neimt də ʔɑɫɣəmeinə leidəvəʁɣaːdəʁɪŋ di maːtʁeigələ ʋɛlɪkə doːʁ ɦaːʁ ʔɪn ət bəlɑŋ vɑn də vəʁeinɪɣɪŋ noʊdɪx ɣəʔɑxt ʋoʁdə.

ɑɫχəmeɪnə leɪdəfəχadəɾɪŋ
ɑtikəɫ dɛɾtin. bɛɪjeɪnɾupɪŋ

 1. də ɑɫχəmeɪnə leɪdəfəχadəɾɪŋə ʋɔɾdə bɛɪjeɪnχəɾupə dɔːɾ ət bəstyːɹ, mɛt ɪnɑχtneɪmɪŋ vɑn ən tɛɾmɛɪn vɑn təmɪnstə vɛɪf ʋɛɾkdaχə. də bɛɪjeɪnɾupɪŋ χəsχit dɔːɾ ən aːn ɑlə leɪdən ɛn vɾində tə zɛndə sχɾɪftələkə dɑn ʋɛɫ eɪləktɾoʊnisə meɪdədeɪlɪŋ.
 2. bəɦɑɫvə də ɪn ɑtikəɫ tʋaːləf bəduɫdə jaːɾfəχaːdəɾɪŋ zʏlə ʔɑɫχəmeɪnə leɪdəfəχadəɾɪŋə ʋɔɾdə χəɦaʊəˌ zoʊ dɪkəɫs ət bəstyːɹ dɑt ʋɛnsələk ɑχt, ɑɫsmeɪdə zoʊ dɪkəɫs dɑt sχɾɪftələk dɑn ʋɛɫ eɪləktɾoʊnis, mɛt ɔpχaːvə vɑn də tə bəɦɑndələ ɔndɛɾʋɛɾpə, ʋɔɾt vəɾzɔχt dɔːɾ təmɪnstə eɪn zoʊdaːnəχ aːntɑɫ leɪdə ɑɫs bəvuχt ɪs tɔt ət œʏtbɾɛŋə vɑn eɪntində χədɪːɫtə dɛɾ stɛmə, ɪn də ɑɫχəmeɪnə leɪdəfəχadəɾɪŋ, ɪndin daːɾɪn ɑlə leɪdə teɪχeʋɔːɾdəχ ɔf fəteɪχəʋɔːɾdəχt zɛɪn, dɔχ mɪnstəs vɛɪf.
 3. naː ɔntfɑŋst vɑn ən vəɾzuk ɑɫs ɪn lɪt tʋeɪ bəduɫt ɪs ət bəstyːɹ vəɾplɪχt tɔt bɛɪjeɪnɾupɪŋ vɑn ən ɑɫχəmeɪnə leɪdəfəχadəɾɪŋ ɔp ən təɾmɛɪn vɑn nit lɑŋəɾ dɑn viːɾ ʋeɪkə. ɪndin aːn ət vəɾzuk tɔt bɛɪjeɪnɾupɪŋ bɪnə tin ʋɛɾkdaχə naːdɑt dɪt dɔːɾ ət bəstyːɹ ʋɛɾt ɔntfɑŋə, χeɪn χəvɔɫχ ʋɔɾt χəχeɪvə, zʏlə də vəɾzukəɾs zɛɫf tɔt di bɛɪjeɪnɾupɪŋ kʏnə oʊvəɾɡaːn ɔp də ʋɛɪzə ʋaɾɔp ɦɛt bəstyːɹ də ɑɫχəmeɪnə leɪdəfəχadəɾɪŋə bɛɪjeɪnɾupt.

ɑtikəɫ vɪːɾtin. bəslœʏtfɔɾmɪŋ

  1. ɑleɪn leɪdə ɛn vɾində ɦɛbə tuχɑŋ tɔt də ɑɫχəmeɪnə leɪdəfəχadəɾɪŋ. leɪdə ɦɛbə daːɾ ɛɫk eɪn stɛm. ɛɫk lɪt ɪs bəvuχt zə stəm tə dun œʏtbɾɛŋə dɔːɾ ən sχɾɪftələk daːɾtu χəmɑχtəχd ɑndəɾ lɪt. nimɑnt kɑn ɛχtəɾ vɔːɾ mɪːɾ dɑn eɪn ɑndəɾ lɪt ɑɫs χəvɔɫmɑχtəχdə ɔptɾeɪdə.
  2. bəslœʏtə ʋaːɾvɔːɾ bɛɪ deɪzə stɑtytə χeɪn χɾoʊtəɾə mɪːɾdəɾɦɛɪt ɪs vɔːɾχəsχɾeɪvə ʋɔɾdə χənoʊmə bɛɪ vɔɫstɾɛktə mɪːɾdəɾɦɛɪt vɑn stɛmə.
 1. stɛmɪŋ χəsχit mɔndəlɪŋ, tɛnzɛɪ eɪn dɛɾ leɪdə ɦiːɾteɪχə bəzʋaːɾ maːkt. dɑn χəsχit də stɛmɪŋ sχɾɪftələk.
 2. bɛɪ staːkɪŋ vɑn stɛmə ɪs ɦɛt vɔːɾstɛɫ vəʋɔɾpə.
 3. ɔndəɾ stɛmə ʋɔɾt vəɾstaːn χɛɫdəχ œʏtχəbɾɑχtə stɛmə. blɑnkoʊ stɛmə zɛɪn χein χɛɫdəχə stɛmə. dəχeɪnə di blɑnkoʊ ɔf ɔnχɛɫdəχ stɛmə tɛlə slɛχts meɪ ɔm ət kʷɔːɾəm vɑst tə stɛlə.
 4. ən tɛɾ fəχaːdəɾɪŋ dɔːɾ də vɔːɹzɪtəɹ œʏtχəspɾoʊkə ʔɔːɾdɪːɫ ɔmtɾɛnt də œʏtslɑχ dɛɾ stɛmɪŋ ɪs bəslɪsənt. ɪndin ɛχtəɾ ɔnmɪdələk naː ɦɛt œʏtspɾeɪkə vɑn dɪt ɔːɾdɪːɫ də jœʏstɦɛɪt daːɾvɑn ʋɔɾt bətʋɪst, vɪnt ən niʊʋə stɛmɪŋ plaːts ʋɑnɪːɾ də mɪːɾdəɾɦɛit dɛɾ fəχadəɾɪŋ ɔf, ɪndin də ʔɔːɾspɾɔnkələkə stəmɪŋ nit ɦoʊfdələk ɔf sχɾɪftələk ɪs χəsχit, ən stɛmχəɾɛχtəχdə ʔaːnʋeɪzəχə dɪt vəɾlɑŋt. dɔːɾ deɪzə stɛmɪŋ vəɾvɑlə də ɾɛχtsχəvɔɫχə vɑn də ʔɔːɾspɾɔŋkələkə stɛmɪŋ.
 5. bɛɪ sχɾɪftələkə stɛmɪŋ ʋɔɾdə dɔːɾ ət bəstyːɹ tʋeɪ leɪdə ʔaːnχəstɛɫt ɑɫs stɛmkɔmɪsi. zɛɪ tɛlə də œʏtχəbɾɑχtə stɛmə.

ɑtikəɫ vɛɪftin. lɛɪdɪŋ, noʊtylə

 1. də vɔːɹzɪtəɹ vɑn ɦɛt bəstyːɹ lɛɪt də fəχadəɾɪŋ. bɛɪ zɛɪn ɑfʋeɪzəχɦɛɪt ɔf ɔntstɛntənɪs zɑɫ eɪn dɛɾ ɑndəɾə bəstyːɹsleɪdə ɑɫs vɔːɹzɪtəɹ vɑn də fəχadəɾɪŋ ɔptɾeɪdə.
 2. vɑn ət təɾ ɑɫχəmeɪnə leɪdəfəχadəɾɪŋ vəɾɦɑndəɫdə ʋɔɾdə dɔːɾ də sɛkɾətaːɾəs ɔf dɔːɾ ən dɔːɾ də vɔːɹzɪtəɹ vɑn də fəχaːdəɾɪŋ aːnχəʋeɪzə lɪt dɛɾ vəɾeɪnəχɪŋ noʊtylə ɔpχəmaːkt di ɪn də vɔɫχəndə ɑɫχəmeɪnə leɪdəfəχadəɾɪŋ tɛɾ ɡutkøːɾɪŋ ʋɔɾdə ʔaːnχəboʊdə.

ʔɑɾtikəɫ zɛstin.

 1. ʋɛizɪɣɪŋ vɑn də statytə kɑn slɛxt͡s plaːt͡sɦɛbə na ʔən bəslœʏt vɑn də ʔɑɫɣəmeinə leidəvəɾgadəɾɪŋ ʋaːɾtu ʋɛɾt ʔɔpɣəɾupə mɛt də meidədeilɪŋ dɑt daːɾɪn ʋɛizɪɣɪŋ vɑn də statytə zɑɫ ʋɔɾdə vɔːɾɣəstɛɫt. də tɛɾmɛin vɔːɾ ʔɔpɾupɪŋ tɔt ʔən zoʊdanɪɣə vəɾɣadəɾɪŋ mut tɛnmɪnstə tin ʋɛɾkdaːɣə bədɾaːɣə.
 2. zɛi di də ʔɔpɾupɪŋ tɔt də ʔɑɫɣəmeinə leidəvəɾɣadəɾɪŋ tɛɾ bəɦɑndəlɪŋ vɑn ʔən vɔːɾstɛɫ ɦɛbə ɣədaːn, mutə tɛn mɪnstə vɛif ʋɛɾkdaɣə vɔːɾ də vəɾɣadəɾɪŋ ʔən ʔɑfsxɾɪft vɑn dɑt vɔːɾstɛɫ, ʋaːɾɪn də vɔːɾɣəstɛɫdə ʋɛizɪɣɪŋ ʋɔːɾdələk ʔɪs ʔɔpɣənoʊmə, ʔɔp ʔən daːɾtu ɣəsxɪktə plaːt͡s vɔːɾ leidə tɛɾ ʔɪnzaːɣə lɛɣə tɔt na ʔɑfloʊp vɑn də dɑx ʋaːɾɔp də vəɾɣadəɾɪŋ ʋɛɾt ɣəɦaʊdə.
 3. tɔt ʋɛizɪɣɪŋ vɑn də statytə kɑn slɛxt͡s ʋɔɾdə bəsloʊtə dɔːɾ ʔən ʔɑɫɣəmeinə leidəvəɾɣadəɾɪŋ ʋaːɾ tɛnmɪnstə tʋeidɛɾdə vɑn ɦɛt toʊtaːɫ ʔaːntɑɫ leidə dɛɾ vəɾeinɪɣɪŋ ʔaːnʋeizɪɣ ʔɔf vəɾteiɣəʋɔːɾdixt ʔɪs, mɛt ʔən meːɾdəɾɦɛit vɑn tɛnmɪnstə tʋeidɛɾdə vɑn ɦɛt ʔaːntɑɫ stɛmə.
 4. bɛi ɣəbɾeikə vɑn ɦɛt kwɔːɾʏm bəsxɾeivə ʔɪn lɪt dɾi kɑn ʔɔnɣəʔɑxt də tɛɾ ʋəɾɣadəɾɪŋ ʔaːnʋeizɪɣə ʔɔf vəɾteigəʋɔːɾdɪɣdə leidə tɔt statytəʋɛizɪɣɪŋə ʋɔɾdə bəsloʊtə ʔɔp ʔən vɔɫɣəndə, tɛnmɪnstə na vɛif ʋəɾkdaɣə ʔɛn ʔœʏtəɾlək bɪnə tʋei maːndə tə ɦaʊdə ʔɑɫɣəmeinə leidəvəɾɣadəɾɪŋ.

ʔɑɾtikəɫ zeivətin.

  ɦɛt ʔɪn ʔɑɾtikəɫ zɛstin bəpaːldə ʔɪs nit vɑn tupɑsɪŋ ʔɪndin tɛɾ ʔɑɫɣəmeinə leidəvəɾɣadəɾɪŋ ʔɑlə leidə ʔaːnʋeizɪx ʔɔf vəɾteiɣəʋɔːɾdixt zɛin ʔɛn ɦɛt bəslœʏt tɔt statytəʋɛizɪɣɪŋ mɛt ʔɑɫɣəmeinə stɛmə ʋɔɾt ɣənoʊmə.

ʔɑɾtikəɫ ʔɑxtin.

 1. də statytəʋɛizɪɣɪŋ tɾeit nit ʔɪn ʋɛɾkɪŋ dɑn nadɑt daːɾvɑn ʔən noʊtaɾieilə ʔɑktə ʔɪs ʔɔpɣəmaːkt.
 2. də bəstyːɾsleidə zɛin vəɾplɪxt ʔɑfsxɾɪft vɑn də ʋɛizɪɣɪŋ ʔɛn ʔən dɔːɾloʊpəndə tɛk͡st vɑn də ɣəʋɛizɪɣdə statytə neːɾ tə lɛɣə tɛn kɑntɔːɾə vɑn də kaːməɾ vɑn koʊpɦɑndəɫ ʋaːɾ də vəɾeinɪɣɪŋ ɦaːɾ zeitəɫ ɦeift.

ɑɾtikəɫ neɪχǝtin. ɔntbɪndɪŋ ɛn vǝɾɛfǝnɪŋ

 1. də vǝɾeɪnǝχɪŋ ʋɔɾt ɔntbɔndə dɔːɾ ən bǝslœʏt vɑn də ɑɫχǝmeɪnǝ leɪdǝvǝɾχaːdǝɾɪŋ, χǝnoʊmə mɛt tǝnmɪnstǝ tʋeɪdeɾdə vɑn ǝt aːntɑɫ stɛmə ɪn ən vǝɾχaːdǝɾɪŋ ʋaːɾin tǝnmɪnstǝ dɾiviːɾdə χǝdeɪɫtǝ vɑn də leɪdə aːnʋeɪzǝχ ɔf vǝɾteɪχǝʋɔːɾdǝχt ɪs. vɔːɾts ʋɔɾt də vǝɾeɪnǝχɪŋ ɔntbɔndə ɪn də oʊvǝɾǝχǝ ɪn də ʋɛt (ɑɾtikəɫ tʋeɪ pɑɾɑχɾaːf neɪχǝtin bʏɾχǝlǝk ʋɛtbuk) χǝnumdə χǝvɑlǝ.
 2. bɛi χǝbɾeɪkǝ vɑn ǝt kʋɔːɾǝm kɑn, ɔnχǝʔɑχt ǝt aːntɑɫ tɛɾ vǝɾχaːdǝɾɪŋ aːnʋeɪzǝχǝ ɔf vǝɾteɪχǝnʋɔːɾdǝχdə leɪdǝ, tɔt ɔntbɪndɪŋ ʋɔɾdə bǝsloʊtə ɪn ən vɔlχǝndǝ, tǝnmɪnstǝ vɛif daːχə dɔχ œʏteɾlək dɛɾtǝχ daːχə naː də ɪːstǝ, tǝ ɦɑʊdə vǝɾχaːdǝɾɪŋ, mɛt ən mɪːɾdǝɾɦɛit vɑn tʋeɪdɛɾdə dɛɾ stɛmǝ.
 3. bɛi də ɔpɾupɪŋ tɔt də ɪn də leɪdə eɪn ɛn tʋeɪ vɑn dɪt ɑɾtikəɫ bǝduldə vǝɾχaːdǝɾɪŋə mut ʋɔɾdə meɪdǝχǝdeɪɫt dɑt tɛɾ vǝɾχaːdǝɾɪŋ zɑɫ ʋɔɾdə vɔːɾχǝstɛlt də vǝɾeɪnǝχɪŋ tǝ ɔntbɪnden. də teɾmɛin vɔːɾ də ɔpɾupɪŋ tɔt zoʊdaːnǝχǝ vǝɾχaːdǝɾɪŋə mut tǝnmɪnstǝ tin ʋɛɾkdaːχə bǝdɾaːχǝ.
 4. ɪndin bɛi ən bǝslœʏt tɔt ɔntbindɪŋ χeɪn vǝɾɛfǝnaːr̥ zɛin aːnχǝʋeɪzǝ, χǝsχit də vǝɾɛfǝnɪŋ dɔːɾ ǝt bǝstyːɾ oʊvǝɾeɪnkɔmstǝχ də ʋɛtǝlǝkǝ bǝpaːlɪŋǝ.
 5. ən eɪvəntyeɪɫ baːtǝχ sɑldoʊ zɑɫ ʋɔɾdə aːnχǝʋɛnt vɔːɾ dɔːɾ də ɑlχǝmeɪnǝ leɪdǝvǝɾχaːdǝɾɪŋ tǝ bǝpaːlə dulɛində ɑs ǝt meɪst mɛt ǝt duɫ deɾ vǝɾeɪnǝχɪŋ oʊvǝɾeɪnstɛmǝ. də vǝɾɛfǝnaːr̥ dɾaːχə ǝt baːtǝχ sɑldoʊ daːɾtu oʊvǝɾ.
 6. naː də ɔntbindɪŋ blɛift də vǝɾeɪnǝχɪŋ vɔːɾtbǝstaːn vɔːɾzoʊvɛɾ dɪt tɔt vǝɾɛfǝnɪŋ vɑn ɦaːɾ vɛɾmoʊχə noʊdǝχ ɪs. χǝdyːɾǝndə də vǝɾɛfǝnɪŋ blɛivə də bǝpaːlɪŋə vɑn də stɑtytǝ ɛn də ɾeɪχǝlǝmɛntə vɔːɾzoʊvɛɾ moʊχǝlək vɑn kɾɑχt. ɪn stʏkə ɛn aːnkɔndǝχɪŋə di də vǝɾeɪnǝχɪŋ œʏtχaːn, mutə aːn ɦaːɾ naːm ʋɔɾdə tuχǝvuχt də ʋɔːɾdǝ: ɪn likʋidaːtsi.
 7. də bukə ɛn bǝsχɛidə vɑn də vǝɾeɪnǝχɪŋ mutə ʋɔɾdə bǝʋaːɾt dɔːɾ ən dɔːɾ vǝɾɛfǝnaːr̥ aːn tǝ ʋɛizə nɑtyːɾlǝkǝ ɔf ɾɛχtspǝsoʊn, χǝdyɾǝndə tin jaːɾə naː də vǝɾɛfǝnɪŋ.

ɑɾtikəɫ tʋɪntǝχ. ɦœʏsɦɑʊdǝlək ɾeɪχǝlǝmɛntt

 1. də ɑlχǝmeɪnǝ leɪdǝvǝɾχaːdǝɾɪŋ kɑn bɛi ɦœʏsɦɑʊdǝlək ɾeɪχǝlǝmɛnt naːdǝɾǝ ɾeɪχǝls χeɪvə ɔmtɾɛnt lɪtmaːtsχɑp, də ɪntɾoʊdʏksi, ǝt bǝdɾaχ dɛɾ kɔntɾibytsis ɛn ɛ̃tɾeɪχɛldǝ, də ʋɛɾksaːmɦeɪdə vɑn ǝt bǝstyːɾ, də vǝɾχaːdǝɾɪŋǝ, də ʋɛizǝ vɑn œʏtufǝnɪŋ vɑn ǝt stɛmɾɛχt, ǝt bǝɦɪːɾ ɛn χǝbɾœʏk vɑn ǝt eɪvǝntyeɪlǝ χǝbɑʊ dɛɾ vǝɾeɪnǝχɪŋ ɛn ɑlǝ vɛɾdǝɾǝ ɔndǝɾʋɛɾpǝ, ʋaːɾvɑn də ɾeɪχǝlɪŋ χǝʋɛnst ɪs.
 2. ʋɛizǝχɪŋ vɑn ǝt ɦœʏsɦɑʊdǝlək ɾeɪχǝlǝmɛnt kɑn χǝsχidə bɛi bǝslœʏt vɑn də ɑlχǝmeɪnǝ leɪdǝvǝɾχaːdǝɾɪŋ, ɔp vɔːsteɫ vɑn ǝt bǝstyːɾ dɑn ʋɛɫ ɪndin dɪt sχɾiftǝlək ʋɔɾt vǝɾzoχt dɔːɾ tǝnmɪnstǝ eɪndɛɾdə χǝdeɪltǝ vɑn də leɪdə deɾ vǝɾχaːdǝɾɪŋ. də ɑɫχǝmeɪnǝ leɪdǝvǝɾχaːdǝɾɪŋ kɑn daːɾtu ɪːst bǝslœʏtə naːdɑt ǝt bǝstyːɾ, ɑs ǝt vɔːsteɫ tɔt ʋɛizǝχɪŋ nit ɑfkɔmstǝχ ɪs, də χǝleɪχǝnɦɛit ɦeɪft χǝɦɑt zɪχ oʊvǝɾ də ʋɛizǝχɪŋ tǝ bǝɾaːdǝ.
 3. ǝt ɦœʏsɦɑʊdǝlək ɾeɪχǝlǝmɛnt zɑɫ χeɪn bǝpaːlɪŋə moχə bǝvɑtə di ɑfʋɛikə vɑn ɔf ɪn stɾɛit zɛin mɛt də bǝpaːlɪŋə vɑn də ʋɛt ɔf vɑn də stɑtytǝ, tɛnzɛi də ɑfʋɛikɪŋ dɔːɾ də ʋɛt ɔf stɑtytǝ ʋɔɾt tuχǝstaːn.

ɑɾtikəɫ eɪnǝntʋɪntǝχ. slɔtbǝpaːlɪŋ

    • dɑt ǝt ɪːstǝ vǝɾeɪnǝχɪŋsjaːɾ loʊpt vɑnɑf neɪχǝ ɑpɾɪɫ tʋeɪdœʏzǝntʋeɪ tɔt ɛn mɛt eɪnǝndɛɾtǝχ sɛptɛmbǝɾ tʋeɪdœʏzǝndɾi.
    • dɑt tɑns ɔptɾeɪdə ɑs leɪdə vɑn ǝt bǝstyːɾ:
    1. vɔːɾzɪtǝɾ: mɑɾiɑnǝ ɦɪldǝs. (oʊvǝɾǝχǝ χǝχeɪvǝs zɛin ɔmʋɪlǝ vɑn pɾiveɪɾeɪdǝnǝ vǝɾʋɛidǝɾt.)
    2. sɛkɾǝtaːɾǝs: χyːs kɾoʊnǝ. (oʊvǝɾǝχǝ χǝχeɪvǝs zɛin ɔmʋɪlǝ vɑn pɾiveɪɾeɪdǝnǝ vǝɾʋɛidǝɾt.)
    3. pɛnɪŋmeɪstǝɾ: miχaɛɫ peɾo. (oʊvǝɾǝχǝ χǝχeɪvǝs zɛin ɔmʋɪlǝ vɑn pɾiveɪɾeɪdǝnǝ vǝɾʋɛidǝɾt.)
    4. lɪt: ɑlʋɪn klukɔst (oʊvǝɾǝχǝ χǝχeɪvǝs zɛin ɔmʋɪlǝ vɑn pɾiveɪɾeɪdǝnǝ vǝɾʋɛidǝɾt.)
    5. lɪt: vɪnsɛnt ʋɪlɦɛlmʏs joʊɦɑnǝs vɑn χɛɾvǝ. (oʊvǝɾǝχǝ χǝχeɪvǝs zɛin ɔmʋɪlǝ vɑn pɾiveɪɾeɪdǝnǝ vǝɾʋɛidǝɾt.)

ɪn ɑlǝ χǝvɑllə ʋaːɾɪn də ʋɛt noχ də stɑtytǝ noχ ǝt ɦœʏsɦɑʊdǝlək ɾeɪχǝlǝmɛnt vɔːɾzit, bǝslɪst ǝt bǝstyːɾ.

    tɛnslɔtǝ vǝɾklaːɾə də kɔmpaːɾɑntǝ:
   də χǝnumdə vɛif leɪdə vɑn ǝt bǝstyːɾ zʏlə ɪn də ɔpɾɪχtɪŋsfǝɾχaːdǝɾɪŋ ɑftɾeɪdǝ: zɛi zɛin ɔnmɪdǝlək ɦɛɾkizbaːɾ.
    ǝt ɑdɾɛs vɑn də vǝɾeɪnǝχɪŋ ɪs tɑns ________________
   də kɔmpaːɾɑntǝ zɛin mɛi, noʊtaːɾǝs, bǝkɛnt.
  ʋaːɾvɑn ɑktǝ ɛtseɪteɾa.

 

 

ɦœʏsɦɑʊdələk ɾeiχləmɛnt dɛɹ stydivəɾeinəχɪŋ tʋɪst lɛidə

(kɔnfɔɹm ɑɹtikɔɫ tʋɪntəχ vɑn də statytə)

ɑɹtikɔɫ ein. ɦət lɪtmaːtsχap

  1. leidə di zɪχ ɪn ɦət bəstyːɹ ɔf ɔp ɑndəɾə ʋɛizə bœʏtəχəʋoʊn vɔːɹ də vəɾeinəχɪŋ ɦɛbə ɪnχəspɑnə, ɛn zoʊ ɦʏn stɛmpɔɫ ɔp də vəɾeinəχɪŋ ɦɛbə χədɾʏkt, kʏnə vɔːɹχədɾaːχə ʋɔɹdə dɔːɹ ən χəʋoʊn lɪt aːn ɦət bəstyːɹ ɛn də ɾaːt vɑn ɑtvis, via iːmeːɫ ɔf pəɹsoʊnləkə kɔmynikaːti, ɔm də titɔɫ eːɾəlɪt vɔːɹ ɦət leivə tə kɾɛiχə. vəɹvɔɫχəns zʏlə ɦət bəstyːɹ ɛn də ɾaːt vɑn ɑtvis daːɾoʊvəɹ ɔːɹdeilə ɛn zɑl ɦiːɹ tɛidəs də eːɹstvɔɫχəndə ɑɫχəmeinə leidəvəɹχaːdəɾɪŋ dɔːɹ də aːnʋeizəχə oʊvəɹ bəsloʊtə ʋɔɹdə.
  2. ən eːɾəlɪt ɪs vɔːɹ ɔnbəpaːɫdə tɛit ʋɛɫkɔm ɔp vəɹχaːdəɾɪŋ ɛn kɑn də vəɾeinəχɪŋ, kaːzu kʋoʊ ɦaːɹ bəstyːɹ ɛn kɔmɪsis, tə ɑlə tɛidə χəvɾaːχt ɛn ɔnχəvɾaːχt ɑtvizeːɾə.
  3. də jaːɹləksə leidəbɛidɾaːχə zɑɫ tʋɪntəχ øːɾoʊ bədɾaːχə. də minimaːlə bɛidɾaːχə dɔːɹ vɾində zɑɫ tin øːɾoʊ bədɾaːχə. eːɾəleidə ɦuvə χein kɔntɾibytsi tə bətaːlə..
  4. idəɹ lɪt ɛn idəɾə vɾint vɑn tʋɪst ɦeift ɾɛχt ɔp ɦət ɔntvɑŋə vɑn ɦət leidəblɑt. ɛɫlk lɪt ɛn ɛɫkə vɾint zɑl də sχɾɪftələkə køʏzə kɾɛiχə ɔf ɦɛi/zɛi dɪt blɑt pɛɹ pɔst ɔf diχitaːɫ ʋɪlt ɔntvɑŋə. ʋɑneːɹ χein ɾeiɑksi vɔɫχt ɔp də sχɾɪftələkə køʏzə zɑl ɦət leidəblɑt diχitaːɫ ʋɔɹdə ɔpχəstyːɹt naːɹ də dɛsbətɾɛfəndə pəɹsoʊn. deizə køʏzə kɑn tə ɑlə tɛidə χəʋɛizəχt ʋɔɹdə, dɔːɹ kɔntɑkt ɔp tə neimə mɛt də sɛkɾətaːɾɪs vɑn də vəɾeinəχɪŋ.

ɑɹtikɔl tʋei. ɑɫχəmeinə leidəvəɹχaːdəɾɪŋ (aːʔɛɫvei)

  1. ɦət bəstyːɹ dɛɹ vəɾeinəχɪŋ maːkt də ɑχɛnda ɛn də vɔːɹzɪtəɹ vɑn ɦət bεstyːɹ zɪt də vəɹχaːdəɾɪŋ vɔːɹ. ɪn χəvɑɫ vɑn zɛin bəlɛt ɔf ɔntstɛntənɪs neimt də sɛkɾətaːɾɪs zɛin taːk ʋaːɹ.
  2. də aːʔɛɫvei staːt ɦət vɾɛi də ɑχɛnda tə ɑmɛndeːɾə.
  3. vɑn ɦət tɛɹ aːʔɛɫvei vəɹɦɑndəldə ʋɔɹdə dɔːɹ də sɛkɾətaːɾɪs ɔf dɔːɹ ən dɔːɹ də vɔːɹzɪtəɹ aːnχəʋeizə lɪt dɛɹ vəɾeinəχɪŋ noʊtylə ɔpχəmaːkt di də eːɹstvɔɫχəndə aːʔɛɫvei tɛɹ ɦaːɾə χutkøːɾɪŋ ʋɔɹdə vɔːɹχəlɛχt.
  4. vɑn də ɪn də aːʔɛɫvei χənoʊmə bəsløʏtə ʋɔɹt, naːst ɪn də noʊtylə, ɑktə χəmaːkt ɪn ən oʊpəbaːɹ bəsløʏtəbuk.

ɑɹtikɔɫ dɾi. vəɹkizɪŋə

  1. ɔp ən aːʔɛɫvei, di ɾɔnt ɦət bəχɪn vɑn ɦət niwə vəɾeinəχɪŋsjaːɹ plaːtsvɪnt, ʋɔɹt dɔːɹ də leidə vɑn də vəɹχaːdəɾɪŋ ən niu bəstyːɹ χəkoʊzə ɛn aːnχəstɛɫt.
  2. ɑɫs əɹ ein maːnt vɔːɹ ɦət ɛində vɑn ɦət vəɾeinəχɪŋsjaːɹ nɔχ χein kɑndidaːtsbəstyːɹ ɪs, ɪs ɦət moʊχələk də aːʔɛɫvei ʋaːɾɔp ɦət niwə bəstyːɹ vəɹkoʊzə ʋɔɹt, mɪndəɹ dɑn ein maːnt vɔːɹ ɦət ɛində vɑn ɦət vəɾeinəχɪŋsjaːɹ tə ɦɑʊdə ɔf zɛɫfs naː ɦət bəχɪn vɑn ɦət niwə vəɾeinəχɪŋsjaːɹ.
  3. bɛi χəbɾɛk aːn ən χesχɪkt niu bəstyːɹ, blɛift ɦət ɑʊdə bəstyːɹ aːn, zoʊdɑt də vəɾeinəχɪŋ bəstyːɹt kɑn blɛivə.

ɑɹtikɔɫ viːɹ. bəstyːɹ

  1. ɦət bəstyːɹ bəstaːt tɛn mɪnstə œʏt ən vɔːɹzɪtəɹ, sɛkɾətaːɾɪs ɛn ən pɛnɪŋmeistəɹ.
  2. ɦət bəstyːɹ kɔntɾoʊleːɹt ɦət fʏŋkʃoʊneːɾə dɛɹ kɔmɪsis vɑn də vəɾeinəχɪŋ. daːɹnaːst bəχəlɛit ɦət də kɔmɪsis bɛi ɦʏn ɑktivitɛitə. ɪn ɛɫkə kɔmɪsi neimt minimaːɫ ein lɪt vɑn ɦət bəstyːɹ plaːts.
  3. də vɔːɹzɪtəɹ ɪs tə ɑlə tɛidə ɑɫs stydɛnt ɪnχəsχɾeivə bɛi ɦətzɛi de bɛtʃələɹʔɔplɛidɪŋ taːɫʋeitəsχɑp, ɦətzɛi ein vɑn də mɑːstəɹs vəɹbɔndə aːn də ɔplɛidɪŋ lɪŋgʷɪstɪks.
  4. də vɔːɹzɪtəɹ lɛit ɑlə bəstyːɹsvəɹχaːdəɾɪŋə. bɛi zɛin ɑfʋeizəχɦɛit ɔf ɔntstɛntənɪs zɑɫ ein dɛɹ ɑndəɾə bəstyːɹsleidə ɑɫs vɔːɹzɪtəɹ ɔptɾeidə.
  5. də sɛkɾətaːɾɪs ɪs vəɾɑntʋɔːɹdələk vɔːɹ ɑlə kɔɾəspɔndɛntsi vɑn də vəɾeinəχɪŋ.
  6. də sɛkɾətaːɾɪs ɪs vəɾantʋɔːɹdələk vɔːɹ ɦət ɑɹχiveːɾə vɑn ɑlə ɔp də vəɾeinəχɪŋ ɛn ɦaːɹ kɔmɪsi bətɾɛkɪŋ ɦɛbə stʏkə.
  7. də pɛnɪŋmeistəɹ ɦeift tə ɑlə tɛidə bəsχɪkɪŋ oʊvəɹ də χɛldə vɑn də vəɾeinəχɪŋ.
  8. də pɛnɪŋmeistəɹ lɛχt oʊvəɾeinkɔmstəχ də statytə vəɾɑntʋɔːɾdɪŋ ɑf ɛn ɪs vəɾɑntʋɔːɾdələk vɔːɹ ɦət ɔpstɛlə vɑn ən bəχɾoʊtɪŋ.

ɑɹtikɔɫ vɛif. kɔmɪsis

  1. ɦət bəstyːɹ ɛn də aːʔɛɫvei kʏnə kɔmɪsis ɪnstɛlə mɛt ɦət oʊχ ɔp də bəɦɑɹtəχɪŋ vɑn də bəlɑŋə vɑn də vəɾeinəχɪŋ.
  2. də aːʔɛɫvei ɾeiχɔɫt vɔːɾzoʊvɛɹ dɑt ɪn də statytə ɛn dɪt ɾeiχləmɛnt nit ɪs vɔːɹzin də bəvuχtɦeidə ɛn də saːməstɛlɪŋ vɑn də kɔmɪsis ɑɫs bəduɫt ɪn lɪt ein vɑn dɪt ɑɹtikɔɫ ɛn lɛχt ɦət mɑndaːt vɑst.
  3. də vəɾeinəχɪŋ stɛɫt idəɹ jaːɹ ən aːntɑɫ kɔmɪsis aːn, tə ʋeitə:
   1. œʏtəɹlək dɛɹtəχ daːχə vɔːɹ də jaːɹvəɹχaːdəɾɪŋ də kɑskɔmɪsi, vəɾantʋɔːɹdələk vɔːɹ kɔntɾɔːlə vɑn də ɾeikənɪŋ ɛn di vɑn də finɑnʃeilə vəɾɑntʋɔːɹdɪŋ vɑn ɦət bəstyːɹ. deizə kɔmɪsi bəstaːt tɛn mɪnstə œʏt tʋei leidə di χein deːl œʏt moʊχə maːkə vɑn ɦət zɪtəndə bəstyːɹ. zɛi kɔntɾoʊleːɾə vɔːɹ ɛɫkə aːʔɛɫvei ɔf ɦət bʏdʒɛt vɑn ɦət bəstyːɹ ɪn ɔɹdə ɪs;
   2. də leidəblɑtkɔmɪsi
   3. də kɔnfəɾɛntsikɔmɪsi.
   4. ɔpʃoʊneːɫ ʋɔɹdə ɛɹ nɔχ ɑndəɾə kɔmɪsis aːnχəstɛɫt, bəvɔːɹbeːɫt ən diɛskɔmɪsi ɔf ən ɾɛiskɔmɪsi.
  4. noʊtylə ɛn ɔndəɹdeilə vɑn noʊtylə vɑn kɔmɪsivəɹχaːdəɾɪŋə dinə nit oʊpənbaːɹ χəmaːkt ɔf χədeːɫt tə ʋɔɹdə vɔːɹ/mɛt nit-leidə.

ɑɹtikɔɫ zɛs. ɾaːt vɑn ɑtvis

   ɦət bəstyːɹ kɑn, ʋɑneːɹ ɦɛi dɪt noʊdəχ ɑχt, ɑtvis vɾaːχə aːn də ɾaːt vɑn ɑʊtbəstyːɹsleidə (ɛɹveiʔoʊbei). ɦiːɾɪn zɪtə leidə vɑn vɔːɹχaːndə bəstyːɾə. zə staːn ɪn kɔntɑkt mɛt ɛɫkaːɹ dɔːɾ ən meilɪŋlɛist, di zoʊʋɛl dɔːɹ ɦət bəstyːɹ ɑɫs də ɾaːt vɑn ɑtvis kɑn ʋɔɹdə aːnχəɾupə. də ɾaːt vɑn ɑtvis (ɛɹveiʔaː) ɪs ɦət ɑktivə χəzɪχt vɑn də ɛɹveiʔoʊbei. ɦɛi bəstaːt œʏt ɛnkələ pəɹsoʊnə di zoʊʋɛɫ lɪt ɔf vɾint vɑn tʋɪst ɑɫs lɪt vɑn də ɛɹveiʔoʊbei zɛin, ɛn di ɦət bəstyːɹ χəvɾaːχt ɛn ɔnχəvɾaːχt vɑn ɑtvis kʏnə vɔːɹzin. də taːkə vɑn de ɛɹveiʔaː zɛin ɑɫs vɔɫχt:
    1. vɔːɹ də ʋɪsɔɫʔaːʔɛɫvei vɾaːχt də ɛɹveiʔaː aːn de leidə vɑn ɦət ɑftɾeidəndə bəstyːɹ ɛɫk ɪndividyeːɫ ɔf zɛi lɪt ʋɪlə ʋɔɹdə vɑn də ɛɹveiʔoʊbei ɛn vuχt dəχeinə di dɑt ʋɪlə tu aːn də meilɪŋlɛist.
    2. naːdɑt ɦət vɔːɹχaːndə pʏnt ɦeift plaːtsχəvɔndə, vɾaːχt də ɛɹveiʔaː aːn də leidə vɑn də ɛɹveiʔoʊbei ʋi vɑn ɦɛn χəʔɪntəɾəseːɹt ɪs ɔm lɪt tə ʋoɹdə vɑn də niwə ɛɹveiʔaː ɛn kist œʏt də ɾeiɑksis ən niwə ɛɹveiʔaː. ɦət ɪs moʊχələk dɑt ɛɹveiʔaːleidə meːɹdəɾə jaːɾə aːnblɛivə. bɛi vɔːɹkøːɹ koʊmə də ɛɹveiʔaːleide œʏt vəɹsχɪləndə bəstyːɾsjaːɾe. də niwə ɛɹveiʔaː ʋɔɹt ɔp də ʋɪsɔɫʔaːʔɛɫvei aːn də leidə χəpɾeisənteːɹt ɛn neimt vɑnɑf dɑt moʊmɛnt də taːkə vɑn də ɑʊdə ɛɹveiʔaː oʊvəɹ.
    3. də ɛɹveiʔaː kɔmt œʏtɛindələk tʋei ʋeikə vɔːɹ ɛɫkə aːʔɛɫvei mɛt ɦət bəstyːɹ bɛiʔein ɔm də χɑŋ vɑn zaːkə bɪnə də vəɾeinəχɪŋ tə bəspɾeikə. ɦət bəstyːɹ neimt ɦət iniʃatif tɔt ɦət ɔɹχanizeːɾə vɑn deizə bɛiʔeinkɔmst.

ɑɹtikɔɫ zeivə. aːnvʏlɪŋ ɦœʏsɦɑʊdələk ɾeiχləmɛnt

   ɦət ɦœʏsɦɑʊdələk ɾeiχləmɛnt vɑn də vəɾeinəχɪŋ ʋɔɹt dɔːɹ də ɑɫχəmeinə leidəvəɹχaːdəɾɪŋ aːnχəvʏɫt ɔf χeʋɛizəχt mɛt ən meːɾdəɹɦɛit vɑn tɛn mɪnstə tʋei/dɛɹdə vɑn də ɪn də ɑɫχemeinə leidəvəɹχaːdəɾɪŋ œʏtχebɾɑχte stɛmə.]