Statuten

Statuten der Studievereniging Taalwetenschap T.W.I.S.T. Leiden

Artikel 1. Naam en zetel
 1. De vereniging draagt de naam T.W.I.S.T., hierna te noemen de vereniging. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
 2. Zij is gevestigd in de gemeente Leiden.
Artikel 2. Doelstelling
 1. De vereniging heeft ten doel:
  1. de bevordering van de (sociale) contacten tussen personen van de opleidingen Taalwetenschap, bestaande uit de specialisaties Taal en Cognitie, Taal en Communicatie, Taalbeschrijving en Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap, of opleidingen die hiervan de voortzetting vormen, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, tussen studenten onderling, binnen en tussen de beide opleidingen;
  2. het ondersteunen van leden bij studieactiviteiten.
 2. Zij tracht haar doel te bereiken door het organiseren van jaarlijkse activiteiten: te weten een eerstejaarsweekend en een Dies Natalis, d.d. 9 april. Daarnaast organiseert zij andere activiteiten die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 3. Lidmaatschap
 1. De vereniging kent uitsluitend natuurlijke personen als leden.
 2. Als lid kunnen worden voorgedragen, van degenen die ingeschreven zijn als voltijd- of deeltijdstudent aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden bij tenminste een van de opleidingen genoemd onder art. 2.1.a., of van degenen die vakken volgen die aangeboden worden door bovengenoemde opleidingen, nadat schriftelijk daartoe een verzoek is ingediend bij het bestuur, dat vervolgens over de toelating een besluit neemt. Bij niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. De secretaris van de vereniging houdt nauwgezet een ledenregister bij.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. Het lidmaatschap wordt in principe toegekend voor de duur van het academisch jaar, dat wil zeggen van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende kalenderjaar.
Artikel 4. Vrienden
 1. Vrienden van de vereniging zijn zij die geïnteresseerd zijn in de Taalwetenschap in de ruime zin en die mede geïnteresseerd zijn in wat de vereniging aanbiedt. Zij verklaren zich bereid de vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage. Vrienden van de vereniging zijn niet ingeschreven bij de opleidingen verbonden aan de vereniging. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen vriend zijn.
 2. Vrienden van de vereniging hebben andere rechten en verplichtingen dan leden van de vereniging. De minimumbijdrage voor vrienden wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering en vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Deze bijdrage zal aanzienlijk minder zijn dan de bijdrage voor reguliere leden van de vereniging. Vrienden van de vereniging hebben kosteloos recht op het ledenblad en blijven deel uitmaken van de correspondentielijst van de vereniging. De vereniging staat in haar recht om van vrienden een hogere vergoeding te vragen dan vastgesteld voor haar leden voor verdere diensten verschaft door de vereniging, zoals toegang tot activiteiten en koopwaar.
 3. De secretaris van de vereniging houdt nauwgezet een ledenregister bij.
Artikel 5. Schorsing
  Het bestuur is bevoegd om een lid te schorsen voor een periode van hoogstens een half jaar, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschaps-verplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Artikel 6. Einde lidmaatschap
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid.
  2. door opzegging door het lid.
  3. door opzegging namens de vereniging
  4. door ontzetting
 2. Opzegging door lid
  1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid  geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste augustus in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen vijf werkdagen schriftelijk te bevestigen. Het lidmaatschap loopt door tot het eind van het verenigingsjaar. Alle leden die zich voor 1 augustus uit hebben laten schrijven, worden per 1 september uitgeschreven. Alle andere leden zijn ook het volgende verenigingsjaar lid, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  2. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijk ingang opzeggen binnen een maand, nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is meegedeeld.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur, met in achtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, casu quo aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden, heeft voldaan. Opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgaaf van reden.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of heeft gehandeld of wanneer het betreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd om binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de bijdrage van het lopende verenigingsjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 6. Een lid kan zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, onverminderd de mogelijkheid tot opzegging volgens lid 2 van dit artikel.
Artikel 7. Jaarlijkse Bijdrage
 1. De leden van de vereniging zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Ledenvergadering zal worden vastgesteld.
 2. Het bestuur is bevoegd tot gedeeltelijke of gehele ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Artikel 8. Einde van de rechten en verplichtingen van de vrienden
 1. De rechten en plichten van een vriend der vereniging kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Artikel 9. Bestuur
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9.
 2. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Indien het aantal bestuursleden is gedaald beneden het gestelde minimum, blijft het bestuur toch bevoegd zolang tenminste twee bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig deze statuten is samengesteld.
 3. De bestuursleden worden op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste vijf leden door de Algemene Ledenvergadering uit de leden dan wel vrienden der vereniging voorgedragen.
 4. Het voorgedragen bestuur draagt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester voor. De drie laatstgenoemde worden als zodanig door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het aanvaarden van een bestuursfunctie leidt de facto tot lidmaatschap van de vereniging tijdens het bekleden van de desbetreffende functie.
 5. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 6. De bestuursleden zijn bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. In uitzonderlijke gevallen is het bestuur bevoegd deze opzegtermijn te verkorten naar eigen inzicht.
 7. Jaarlijks treedt het zittende bestuur af en wordt de normale verkiezingsprocedure gevolgd.
 8. Tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, is het bestuur slechts bevoegd na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
 9. Het bestuur heeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig voor het aangaan van geldleningen en het huren of verhuren van registergoederen. Het ontbreken van deze goedkeuring kan noch door de vereniging noch door de wederpartij worden ingeroepen.
Artikel 10. Vertegenwoordiging
 1. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris tezamen zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
 2. Aan de penningmeester moet door het bestuur algehele volmacht worden gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft.
 3. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan het bepaalde in de leden 8 en 9 van het vorige artikel.
Artikel 11. Boekjaar
  Het boekjaar casu quo verenigingsjaar valt samen met het universitair cursusjaar.
Artikel 12. Jaarvergadering, kascommissie e.d.
 1. Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van tenminste een balans en een financieel verslag waaruit de ontvangsten en uitgaven blijken, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden en/of vrienden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, voor onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 4. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge behalve voor wat niet uit de boeken spreekt.
 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de Algemene Ledenvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden en/of vrienden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de Algemene Ledenvergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
Algemene Ledenvergadering
Artikel 13. Bijeenroeping
 1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste vijf werkdagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden en vrienden te zenden schriftelijke dan wel elektronische mededeling.
 2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dat schriftelijk dan wel elektronisch, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, in de Algemene Ledenvergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, doch minstens vijf.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen tien werkdagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene Ledenvergaderingen bijeenroept.
Artikel 14. Besluitvorming
  1. Alleen leden en vrienden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Leden hebben daar elk één stem. Elk lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Niemand kan echter voor meer dan één ander lid als gevolmachtigde optreden.
  2. Besluiten waarvoor bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
 1. Stemming geschiedt mondeling, tenzij één der leden hiertegen bezwaar maakt. Dan geschiedt de stemming schriftelijk.
 2. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
 3. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige stemmen. Degenen die blanco of ongeldig stemmen tellen slechts mee om het quorum vast te stellen.
 4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 5. Bij schriftelijke stemming worden door het bestuur twee leden aangesteld als stemcommissie. Zij tellen de uitgebrachte stemmen.
Artikel 15. Leiding, notulen
 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.
 2. Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen lid der vereniging notulen opgemaakt die in de volgende Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring worden aangeboden.
Artikel 16.
 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de Algemene Ledenvergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste tien werkdagen bedragen.
 2. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel hebben gedaan, moeten tenminste vijf werkdagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een Algemene Ledenvergadering waar tenminste twee/derde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen.
 4. Bij gebreke van het quorum beschreven in lid 3 kan ongeacht de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste na vijf werkdagen en uiterlijk binnen twee maanden te houden Algemene Ledenvergadering.
Artikel 17.
  Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing indien ter Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 18.
 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. De bestuursleden zijn verplicht afschrift van de wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel waar de vereniging haar zetel heeft.
Artikel 19. Ontbinding en vereffening
 1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Voorts wordt de vereniging ontbonden in de overige in de wet (artikel 2:19 BW) genoemde gevallen.
 2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten in een volgende, tenminste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde der stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor de oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste tien werkdagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene Ledenvergadering te bepalen doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: in liquidatie.
 7. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een door vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende tien jaren na de vereffening.
Artikel 20. Huishoudelijk reglement
 1. De Algemene Ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het eventuele gebouw der vereniging en alle verder onderwerpen, waarvan de regeling gewenst is.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur dan wel indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden der vergadering. De Algemene Ledenvergadering kan daartoe eerst besluiten nadat het bestuur, als het voorstel tot wijziging niet afkomstig is, de gelegenheid heeft gehad zich over de wijziging te beraden.
 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of statuten wordt toegestaan.
Artikel 21. Slotbepaling
    • dat het eerste verenigingsjaar loopt vanaf 9 april 2002 tot en met één dertig september 2003.
    • dat thans optreden als leden van het bestuur:
    1. voorzitter: Marianne Hilders. (Overige gegevens zijn omwille van privéredenen verwijderd.)
    2. secretaris: Guus Kroonen. (Overige gegevens zijn omwille van privéredenen verwijderd.)
    3. penningmeester: Michaël Peyrot. (Overige gegevens zijn omwille van privéredenen verwijderd.)
    4. lid: Alwin Kloekhorst. (Overige gegevens zijn omwille van privéredenen verwijderd.)
    5. lid: Vincent Wilhelmus Johannes van Gerven. (Overige gegevens zijn omwille van privéredenen verwijderd.)

In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het bestuur.

   Tenslotte verklaren de comparanten:
   De genoemde vijf leden van het bestuur zullen in de oprichtingsvergadering aftreden; zij zijn onmiddellijk herkiesbaar.
   Het adres van de vereniging is thans ________________
   De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
  Waarvan akte etc.

 

 

Huishoudelijk Reglement der Studievereniging T.W.I.S.T. Leiden

(conform artikel 20 van de statuten)

Artikel 1. Het lidmaatschap

  1. Leden die zich in het bestuur of op andere wijze buitengewoon voor de vereniging
   hebben ingespannen, en zo hun stempel op de vereniging hebben gedrukt, kunnen
   voorgedragen worden door een gewoon lid aan het bestuur en de Raad van Advies, via e-mail
   of persoonlijke communicatie, om de titel erelid voor het leven te krijgen.
   Vervolgens zullen het bestuur en de Raad van Advies daarover oordelen en zal hier tijdens de
   eerstvolgende Algemene Ledenvergadering door de aanwezigen over besloten
   worden.
  2. Een erelid is voor onbepaalde tijd welkom op vergaderingen en kan de vereniging, c.q. haar bestuur en commissies, te allen tijde gevraagd en ongevraagd adviseren.
  3. De jaarlijkse ledenbijdrage zal €20 bedragen. De minimale bijdrage door vrienden zal €10 bedragen. Ereleden hoeven geen contributie te betalen.
  4. Ieder lid en iedere vriend van T.W.I.S.T. heeft recht op het ontvangen van het ledenblad. Elk lid en elke vriend zal de schriftelijke keuze krijgen of hij/zij dit blad per post of digitaal wilt ontvangen. Wanneer geen reactie volgt op de schriftelijke keuze zal het ledenblad digitaal worden opgestuurd naar de desbetreffende persoon. Deze keuze kan te allen tijde gewijzigd worden, door contact op te nemen met de secretaris van de vereniging.

Artikel 2. Algemene Ledenvergadering (ALV)

  1. Het bestuur der vereniging maakt de agenda en de voorzitter van het bestuur zit de vergadering voor. In geval van zijn belet of ontstentenis neemt de secretaris zijn taak waar.
  2. De ALV staat het vrij de agenda te amenderen.
  3. Van het ter ALV verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen opgemaakt die de eerstvolgende ALV ter hare goedkeuring worden voorgelegd.
  4. Van de in de ALV genomen besluiten wordt, naast in de notulen, akte gemaakt in een openbaar besluitenboek.

Artikel 3. Verkiezingen

  1. Op een ALV, die rond het begin van het nieuwe verenigingsjaar plaatsvindt, wordt
   door de leden van de vergadering een nieuw bestuur gekozen en aangesteld.
  2. Als er één maand voor het einde van het verenigingsjaar nog geen kandidaatsbestuur is, is het mogelijk de ALV waarop het nieuwe bestuur verkozen wordt, minder dan één maand voor het einde van het verenigingsjaar te houden of zelfs na het begin van het nieuwe verenigingsjaar.
  3. Bij gebrek aan een geschikt nieuw bestuur, blijft het oude bestuur aan, zodat de vereniging bestuurd kan blijven.

Artikel 4. Bestuur

  1. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
  2. Het bestuur controleert het functioneren der commissies van de vereniging. Daarnaast begeleidt het de commissies bij hun activiteiten. In elke commissie neemt minimaal één lid van het bestuur plaats.
  3. De voorzitter is te allen tijde als student ingeschreven bij hetzij de bacheloropleiding Taalwetenschap, hetzij een van de masters verbonden aan de opleiding Linguistics.
  4. De voorzitter leidt alle bestuursvergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter optreden.
  5. De secretaris is verantwoordelijk voor alle correspondentie van de vereniging.
  6. De secretaris is verantwoordelijk voor het archiveren van alle op de vereniging en haar commissie betrekking hebben stukken.
  7. De penningmeester heeft te alle tijden beschikking over de gelden van de vereniging.
  8. De penningmeester legt overeenkomstig de statuten verantwoording af en is verantwoordelijk voor het opstellen van een begroting.

Artikel 5. Commissies

  1. Het bestuur en de ALV kunnen commissies instellen met het oog op de behartiging van de belangen van de vereniging.
  2. De ALV regelt voorzover dat in de statuten en dit reglement niet is voorzien de bevoegdheden en de samenstelling van de commissies als bedoeld in lid 1 van dit artikel en legt het mandaat vast.
  3. De vereniging stelt ieder jaar een aantal commissies aan, te weten:
   1. uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering de kascommissie, verantwoordelijk voor controle van de rekening en die van de financiële verantwoording van het bestuur. Deze commissie bestaat ten minste uit twee leden die geen deel uit mogen maken van het zittende bestuur. Zij controleren voor elke ALV of het budget van het bestuur in orde is.;
   2. de ledenbladcommissie;
   3. de conferentiecommissie.
   4. Optioneel worden er nog andere commissies aangesteld, bijvoorbeeld een diescommissie of een reiscommissie.
  4. Notulen en onderdelen van notulen van commissievergaderingen dienen niet openbaar gemaakt of gedeeld te worden voor/met niet-leden.

Artikel 6. Raad van Advies

   Het bestuur kan, wanneer hij dit nodig acht, advies vragen aan de Raad van Oud-Bestuursleden (RvOB). Hierin zitten leden van voorgaande besturen. Ze staan in contact met elkaar door een mailinglijst, die zowel door het bestuur als de Raad van Advies kan worden aangeroepen. De Raad van Advies (RvA) is het actieve gezicht van de RvOB. Hij bestaat uit enkele personen die zowel lid of vriend van T.W.I.S.T. als lid van de RvOB zijn, en die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies kunnen voorzien. De taken van de RvA zijn als volgt:
    1. Voor de wissel-ALV vraagt de RvA aan de leden van het aftredende bestuur elk individueel of zij lid willen worden van de RvOB, en voegt degenen die dat willen toe aan de mailinglijst.
    2. Nadat het voorgaande punt heeft plaatsgevonden, vraagt de RvA aan de leden van de RvOB wie van hen geïnteresseerd is om lid te worden van de nieuwe RvA en kiest uit de reacties een nieuwe RvA. Het is mogelijk dat RvA-leden meerdere jaren aanblijven. Bij voorkeur komen de RvA-leden uit verschillende bestuursjaren. De nieuwe RvA wordt op de wissel-ALV aan de leden gepresenteerd en neemt vanaf dat moment de taken van de oude RvA over.
    3. De RvA komt uiterlijk twee weken voor elke ALV met het bestuur bijeen om  de gang van zaken binnen de vereniging te bespreken. Het bestuur neemt het initiatief tot het organiseren van deze bijeenkomst.

Artikel 7. Aanvulling Huishoudelijk Reglement

   Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging wordt door de algemene ledenvergadering aangevuld of gewijzigd met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in de Algemene Ledenvergadering uitgebrachte stemmen.